1. Jaké jsou naše kontaktní údaje a Služby, které poskytujeme?

  1. Uživatel a Poskytovatel – kdo je kdo?

  Tyto Všeobecné podmínky definují Vaše práva a povinnosti jako uživatele služeb přístupu k balíku televizních a radiových kanálů dostupných prostřednictvím podmíněného přístupu přes satelit, s využitím přenosové a satelitní kapacity třetích stran (dále jen „Služby“). Uživatelem může být fyzická nebo právnická osoba. Jsou zde rovněž stanovena práva a povinnosti UPC DTH jako Poskytovatele těchto Služeb. Odkazy v této smlouvě na „Vás“ a „Vaše“ znamenají odkazy na Vás jako uživatele a odkazy na „nás“ znamenají odkazy na UPC DTH.

  Naše kontaktní údaje:

  Poštovní adresa: UPC DTH S.à r.l.; P.O.Box 69 ; 69501 Hodonín 1;

  Zákaznické centrum: +420 222 999 900

  Internetové stránky: freesat.cz

 2. Jak uzavřít, ukončit nebo převést Smlouvu a jak změnit Služby?

  1. Smlouva

  Poskytujeme Vám Služby podle Smlouvy o poskytování služeb freeSAT (dále jen „Smlouva“). Nedílnou součástí Smlouvy jsou následující dokumenty:

  a) Všeobecné podmínky,

  b) ceník,

  c) další smluvní dokumenty, z jejichž charakteru jasně vyplývá, že jsou součástí smluvního vztahu mezi Vámi a námi (např. podmínky kampaně).

  2. Kdy dojde k uzavření Smlouvy?

  Služby si můžete objednat telefonicky, e-mailem, prostřednictvím webového formuláře, osobně u našich obchodních partnerů (prodejců) nebo při návštěvě obchodního zástupce některého z našich prodejců u Vás. Smlouva se vždy uzavírá písemně v okamžiku, kdy budeschválena z naší strany aVámi podepsána.

  3. Podmínky pro uzavření Smlouvy

  Smlouvu s Vámi uzavřeme, pokud nám poskytnete veškeré údaje potřebné k určení Vaší totožnosti (3.1.) a předložíte platný občanský průkaz nebo jiný průkaz totožnosti. Můžeme také požadovat, abyste dokázali své právo používat místo instalace, např. předložením svých zaplacených účtů za elektřinu. To platí také pro pozdější změnu instalační adresy. Pokud s námi uzavíráte Smlouvu jako právnická osoba, je nutné předložit výpis z obchodního rejstříku a DIČ, pokud vám bylo přiděleno. V následujících případech jsme oprávněni odmítnout uzavření smlouvy:

  a) pokud není poskytování Služeb technicky možné,

  b) pokud máte u UPC DTH dluh nebo máte neuhrazené dluhy vůči jiným společnostem,

  c) pokud nesouhlasíte se Smlouvou včetně těchto Všeobecných podmínek nebo ceníku.

  4. Co dělat, pokudchcete změnit Služby

  Pokud si přejete změnit rozsah využívaných Služeb, např. objednat další Službu, nebo přestat používat část stávající Služby (dále jen „Změna Služeb“), kontaktujte nás prostřednictvím našich internetových stránek, telefonicky nebo písemně. Pro Vaši vlastní bezpečnost jsme oprávněni vždy zkontrolovat Vaše osobní údaje, zejména když nás kontaktujete telefonicky (kontrolou Vašeho jména, adresy, data narození atd.). Požadovanou Změnu Služeb provedeme neprodleně, nejpozději však do 15 dnů, nebo ode dne dohodnutého s Vámi, ale před podáním žádosti se ujistěte, že neporušujete závazek užívat Služby po dohodnutou dobu (viz odst. 5.4.2.), pokud Vám běží. Rozsah poskytovaných Služeb se změní v okamžiku, kdy provedeme Vámi požadovanou změnu.Pokud nám chcete vrátit satelitní přijímač bez ukončeni Smlouvy, např. při Změně Služeb, převzetíprovedeme prostřednictvím přepravníspolečnosti a naúčtujeme Vám poplatek za vyzvednutí a dopravu satelitního přijímače podle ceníku.

  5. Za jakých podmínek můžeme změnit Smlouvu?

  1. Pokud změníme podmínky Smlouvy (např. Všeobecné podmínky, ceníknebo rozsah námi poskytovaných Služeb), budete o tom informováni prostřednictvím našich internetových stránek nebo jiným vhodným způsobem.

  2. Pokud změníme podmínky Smlouvy výrazně ve Váš neprospěch (např. zvýšením ceny, podstatným snížením počtu televizních kanálů nebo vyřazením některých nejvíce sledovaných kanálů v balíku, který užíváte), budeme Vás o tom informovat minimálně 30 dnů předem, stejným způsobem, jakýjste si zvolilipro zasílání vyúčtování.Všechny relevantní informace najdete i na naší webové stránce. Pokud s touto změnou nesouhlasíte, jste oprávněni Smlouvu ukončit ke dni, k němuž se mají podmínky Smlouvy změnit. Musíte nám však minimálně 10 dní před plánovanou změnou písemně oznámit, že s novými podmínkami Smlouvy nesouhlasíte, jinak nebudeme technicky schopni žádost zpracovat a ukončit Smlouvu. Nemáte však právo Smlouvu z tohoto důvodu ukončit, pokud se podmínky Smlouvy změní v důsledku změny legislativy nebo rozhodnutí státních úřadů.

  3. Pokud Smlouvu neukončíte, bude se mít za změněnou ode dne oznámené změny podmínek Smlouvy.

  6. Za jakých podmínek můžeme změnit Smlouvu?

  Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Můžete se s námi dohodnout na závazku užívat Služby po dohodnutou dobu, po kterou budete mít nárok na slevu (5.4.), ale i v takovém případě je Smlouva stále uzavřena na dobu neurčitou, tj. do svého ukončení (2.7.).

  7. Jak Smlouvu ukončit?

  Na ukončení Smlouvy se můžeme vzájemně dohodnout. Smlouvu je také možné ukončit jednostranně nebo je od ní možné v určitých situacích odstoupit. Všechny způsoby jsou popsányníže. Pokud nebude stanoveno jinak, Smlouvu je možné ukončit některým z následujících způsobů:

  (a) písemně,

  (b) vyplněním webového formuláře na našich webových stránkách, nebo

  (c) telefonicky prostřednictvím našeho zákaznického centra.

  Nezávisle na způsobu ukončení, který si vyberete, musí Vaše výpověď obsahovat veškeré údaje uvedené ve Smlouvě (jméno a adresu, číslo smlouvy nebo variabilní symbol) a tyto podrobnosti musí odpovídat našim údajům.

  1. Výpověď Smlouvy

  Smlouvu můžete vypovědět bez udání důvodu s třicetidenní výpovědní lhůtou, která začíná plynout ode dne doručení výpovědi. My jsme oprávněni Smlouvu ukončit se stejnou výpovědní lhůtou zasláním výpovědi Vám.

  2. Odstoupení od Smlouvy

  Smlouvu lze také ukončit odstoupením od Smlouvy (které pošleme my Vám nebo Vy nám) s okamžitým účinkem. Odstoupením je Smlouva zrušena.

  1. Od Smlouvy můžete odstoupit bez smluvních pokut za porušení závazku užívat Služby po dohodnutou dobu pokud:

  a) pokud jsme porušili Smlouvu tím, že jsme Vám nedodávali Služby déle než 15 dní, a toto neposkytování je doloženo např. Vaší reklamací z počátku tohoto období a nebylo způsobeno Vámi,

  b) do 14 dní od uzavření Smlouvy, pokud jsme s Vámi uzavřeli Smlouvu pří osobní návštěvě obchodního zástupce některého z našich prodejců, nebo pokud jste si Služby objednali prostřednictvím dálkové komunikace (např. telefonicky nebo přes web).

  2. My jsme oprávněni od Smlouvy odstoupit:

  a) pokud neuhradíte vyúčtování – více podrobností viz odstavec 4.7.2.,

  b) pokud jste nám poskytli nepravdivou informaci, která je podmínkou pro uzavření Smlouvy (3.1.),

  c) pokud jste nám nebo našim partnerům neposkytli potřebnou spolupráci ke splnění Smlouvy, např. při instalací nebo výměněsatelitního přijímače,

  d) pokud Služby využívá další osoba bez našeho souhlasu (4.4.1.),

  e) pokud ohrožujete bezpečnost Služeb, např. sdílením smart karty (4.4.2.c)).,

  f) pokud existují technické důvody na naší straně, které nám znemožní plnění Smlouvy po dobu delší než 30 (třicet) dní, a nedohodneme se jinak.

  3. Odvolání výpovědi nebo odstoupení od Smlouvy

  Svou výpověď nebo odstoupení od Smlouvy můžete jednoduše odvolat telefonicky, prostřednictvím webového formuláře nebo písemně tak, že nám oznámíte své přání pokračovat v odebírání našich Služeb, a Smlouva bude pokračovat, jako kdyby výpověď nebo odstoupení nebylo vůbec podáno. Jevšak potřebné informovat nás před skončením platnosti Smlouvy.

  8. Ukončení smlouvy

  Smlouvu budeme považovat za ukončenou rovněž okamžikem úmrtí uživatele jako jedné smluvní strany Smlouvy. V tomto případě nebudeme účtovat poplatek za vyzvednutí a dopravu satelitního přijímače. Pokud nám však dědicové uživatele oznámí úmrtí uživatele po nepřiměřeném prodlení (např. několika měsících), jsme oprávněni jim vyúčtovat poplatky za Služby ve stejné výši, v jaké bychom je účtovali uživateli.

  9. Převod Smlouvy

  Na převodu Vaší Smlouvy na třetí osobu se můžeme s Vámi a touto třetí osobou dohodnout v případě, že se stěhujete ze svých současných prostor, pokud tato třetí osoba převezme veškerá práva a povinnosti ohledně vás na základě Smlouvy a pokud splňuje veškerá kritéria pro uzavření nové Smlouvy a podepíše s námi Smlouvu. Uzavřením Smlouvy souhlasíte také s tím, že UPC DTH je oprávněna převést veškerá svá práva a povinnosti ze Smlouvy na jinou třetí osobu.

  10. Kontaktujte nás…

  Pro komunikaci s námi využívejte výhradně naše zákaznické centrum. Se zákaznickýmcentrem se můžete spojit telefonicky, faxem, dopisem nebo prostřednictvím webového formuláře – viz kontakty uvedené v článku 1. Pokud ve Smlouvě nebo Všeobecných podmínkách uvádíme, že je nezbytná písemná forma pro určitý úkon, myslíme tím podepsaný dopis, ale i vyplněný webový formulář na našich internetových stránkách, pokud obsahuje veškeré příslušné podrobnosti o Vás (jméno a adresu, číslo smlouvy nebo variabilní symbol) a tyto podrobnosti odpovídají našim údajům.

  11. Doporučujeme Vám…

  Pro komunikaci s Vámi budeme přednostně používat e-mailové adresy, které jste nám poskytli, a rovněž kontaktní adresy a telefon, které jste nám poskytli, abychom Vás mohli kontaktovatosobně nebo prostřednictvím SMS. Jinak použijeme adresu instalace Služby. Pokud ve Vašich kontaktních údajích nastane změna, o které nás nebudete informovat (3.2.), budeme sdělení zasílat na původní kontaktní adresu. Vezměte, prosím, na vědomí, že takto zaslaná sdělení budeme považovat za doručená. Dále upozorňujeme, že pokud si nevyzvednete nebo odmítnete převzít doporučenou poštovní zásilku, tato zásilka bude rovněž považována za doručenou, protože se dostala do sféry Vašeho vlivu.

 3. Jaké informace od Vás potřebujeme a jak s nimi nakládáme?

  Abychom s Vámi mohli uzavřít Smlouvu, potřebujeme znát následující osobní údaje: jméno a příjmení, bydliště, adresu místa instalace, pokud se liší od místa bydliště, a rodné číslo. Bez těchto údajů s Vámi Smlouvu nemůžeme uzavřít. Také potřebujeme znát číslo Vašeho občanského průkazu nebo jiného průkazu totožnosti. Další osobní data nám poskytujete dobrovolně.

  Pokud dojde ke změně některých informací uvedených ve Smlouvě, je nutno tuto změnu oznámit našemu zákaznickému centru co nejdříve, nejpozději však do 15 dní od příslušné změny. To se týká rovněž kontaktní adresy, na kterou Vám posíláme všechny písemné dokumenty. Pokud nás budete o těchto změnách informovat později, nejsme povinni znovu vystavit žádné předchozí vyúčtování.

  Podrobné informace např. o tom, jak nakládáme s Vašimi osobními údaji, jak je chráníme nebo jaká jsou Vaše práva ohledně Vašich dat, naleznete v Zásadách ochrany soukromí spotřebitelů, které jsou k dispozici na našich internetových stránkách.

  Vaše osobní údaje zpracováváme pouze v nezbytném rozsahu, např. pro splnění našich povinností ze zákona, k uzavření Smlouvy, k plnění Smlouvy (poskytování Služeb, účtování, komunikace s Vámi atd.). Vaše osobní údaje zpracováváme pouze po dobu nezbytnou pro dosažení výše uvedených účelů, ne déle, než je stanovená lhůta pro jejich uchovávání podle příslušných právních předpisů (např. pro daňové a účetní účely). Upozorňujeme, že po ukončení smlouvy nejsme oprávněni vymazat Vaše osobní údaje, pokud musí být uchovány až do uplynutí zákonné lhůty, jak je uvedeno v předchozí větě.

  Údaje shromažďujeme a zpracováváme ručně a automaticky. Naši zaměstnanci jsou povinni dodržovat mlčenlivost a jsou školeni chránit osobní údaje. Shromažďujeme a zpracováváme data sami i prostřednictvím třetích stran (zpracovatelů). Např. naše partnerské zákaznické centrum Vám poskytuje naším jménem celou řadu služeb péče o zákazníky, které zahrnují zpracování osobních údajů. Naši partneři jsou vázáni přísnou mlčenlivostí a jejich zástupci jsou školeni zpracovávat osobní údaje zákonným způsobem. Máme rovněž zpracovatele, kteří nám poskytují např. administrativní nebo technickou podporu poskytování Služeb a dalších souvisejících činností nebo pro nás organizují obchodní nebo marketingové kampaně. Těmto zpracovatelům poskytujeme údaje pro výše uvedené konkrétní účely a pouze v nezbytném rozsahu a máme s nimi uzavřenou písemnou smlouvu o zpracování osobních údajů, takže musí dodržovat stejné zásadyochranyosobních údajů jako my.

  Máte právo od nás dostávat informace o tom, které konkrétní osobní údaje o Vás zpracováváme, v jakém rozsahu a za jakým účelem, a kdo je jejich příjemcem. Pokud jste přesvědčeni, že zpracováváme Vaše osobní údaje způsobem, který je v rozporu s ochranou Vašeho soukromí a osobního života nebo v rozporu se zákonem, můžete nás požádat o vysvětlení. Můžete nás rovněž požádat o nápravu stavu Vašich údajů, což zahrnuje např. zablokování, opravu, doplnění nebo likvidaci Vašich osobních údajů. Pokud budete nespokojeni s vyřešením své žádosti, můžete kdykoliv kontaktovat našeho pracovníka ochrany osobních údajů (jeho e-mailová adresa je uvedena na našich internetových stránkách v sekci Zásady ochranysoukromí spotřebitelů).

  Chceme, abyste byli s našimi Službami spokojeni. Proto budeme nahrávat veškeré konverzace s klienty za účelem zajištění kvality, tak abychom náležitě zaznamenali i veškeré reklamace a žádosti.

  Pokud Vám u nás vznikne dluh, můžeme poskytnout tyto informace příslušnému Registru dlužníků nebo vyměnit informace o úvěrové historii s jinými společnostmi. Podpisem Smlouvy k tomu udělíte svůj souhlas.

  1. Informace nezbytné pro uzavření Smlouvy

  2. Změna Vašich údajů

  3. Zásady ochrany Vašich osobníchúdajů

  4. Proč zpracováváme údaje a jak dlouho je uchováváme?

  5. Jak zpracováváme údaje a kdo jiný je může zpracovávat?

  6. Jak Vámmůžeme nabízetnaše Služby?

  Váš předchozí souhlas s propagací našich Služeb nebo propagačních nabídek našich partnerů (zasílání obchodních sdělení) je nezbytný. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat.

  Své Služby můžeme propagovat písemnými dopisy, vložením propagačních materiálů do vyúčtování, e-mailem nebo telefonicky. Upozorňujeme, že naše vyúčtování vždy obsahuje prostor vyhrazený pro poskytování informací. Tento prostor můžeme využít k propagaci našich Služeb bez Vašeho dalšího souhlasu, protože tvoří nedílnou součást vyúčtování.

  1. Váš souhlas

  1. Jak můžeme propagovat Služby?

  7. Vaše práva ohledně zpracování osobních údajů

  8. Když s Vámi telefonujeme

  9. Registr dlužníků

 4. Jak můžete využívat naše Služby, jak je můžeme pozastavit/omezit?

  Aktuální Seznam kanálů v různých balících Služeb naleznete na našich internetových stránkách. Seznam kanálů není formální částí Smlouvy. Můžeme přidávat nové, nahrazovat nebo ukončovat kanály v balících, nebo je přesouvat z jednoho balíku do druhého změnou seznamu kanálů na internetových stránkách a není k tomu potřeba předchozí oznámení. Pokud dojde k významnému snížení počtu televizních kanálů nebo vyřazení některých nejsledovanějších kanálů v balíku, který máte předplacený, dodržíme předchozí oznámení podle odstavce 2.5.2.

  Služby Vám poskytujeme ode dne aktivace, který je dnem uzavření Smlouvy, pokud s Vámi nebude dohodnuto jinak. Můžeme Vám naúčtovat aktivační poplatek podle ceníku.

  Instalaci si můžete zařídit sami nebo si ji objednat u našich partnerů, jejichž seznam najdete na našich internetových stránkách. Můžeme Vám s tím pomoci. Upozorňujeme, že veškeré právní a finanční aspekty instalace jsou výhradně záležitostí mezi Vámi a instalační firmou, za instalaci nejsme odpovědní. Bez omezení výše uvedených ustanovení, za účelem ochrany Vašich zájmů, se s instalačními firmami, uvedenými na našich internetových stránkách můžeme dohodnout na doporučené ceně instalace. V takovém případě zveřejníme doporučené ceny na našich internetových stránkách. Pokud bydlíte v domě s více byty, doporučujeme Vám zkontrolovat před podpisem Smlouvy s námi nebo podobným poskytovatelem. Váš domovní řád, zda smíte nainstalovat parabolickou anténu na vnější zeď nebo na balkon. Pozdní objevení těchto zákazů nepředstavuje platný důvod pro ukončení nebo odstoupení od Smlouvy, zejména proto, že nám již mohly vzniknout náklady.

  V případě technické poruchy anebo výpadku poskytovaných Služeb je nutné, abyste tuto událost neprodleně, a to nejpozději do 5 dnů, nahlásilizákaznickému centru a my se pokusíme tento problém vyřešit co nejdříve. Pokud po komunikaci s klientským centrem vznikne podezření na závadu satelitního přijímače (včetně dálkového ovládání),zákaznické centrum se s Vámi dohodne na výměně satelitního přijímače prostřednictvím přepravníspolečnosti (o tom, co je považováno za satelitní přijímač, pojednává odst. 7.1.). Následné kroky závisí na stavu satelitního přijímače zjištěném po jeho kontrole:

  a) Bude potvrzena funkční závada, která brání užívání Služeb: výměnu budete mít zdarma.

  b) Bude zjištěno mechanické poškození: můžeme Vám naúčtovat smluvní pokutu stanovenou v ceníku, zejména pokud k mechanickému poškození nedošlo v důsledku běžného opotřebení.

  c) Satelitní přijímač řádně funguje: můžeme Vám účtovat poplatek za výměnu podleceníku.

  Ve výše uvedených případech satelitní přijímač vyměníme za stejný model (pokud je k dispozici)nebo podobný model (bude zvolendle našeho uvážení). V případě vady satelitního přijímače provedeme výměnunejpozdějido pěti pracovních dní od doručení Vaší žádosti;pokud tuto lhůtu nedodržíme, můžete nás zažádat o slevu (6.3.).

  Poplatek za výměnu uvedený v ceníku Vám také můžeme naúčtovat v případě, žepožadujete výměnu funkčního satelitního přijímače, např. kvůli tomu, že chcete jiný model, pokud výměna není součástí navýšení Služeb (např. na balík HD).

  V případě krádeže satelitního přijímače, jeho poškození ohněm nebo povodní ve Vaší oblasti Vám vyměníme satelitní přijímač zdarma, pokud nám o těchto skutečnostech poskytnete písemné důkazy (např. podané hlášení na policii, pojistný nárok atd.).

  Prostřednictvím našich partnerů jsme oprávněni změnit zdroj signálu poskytovaných Služeb změnouz družice, přes kterou je Služba dostupná, na družici na jiné poloze. Oznámíme Vám to předem a zkoordinujeme postup k Vaší spokojenosti. Zajistíme pokud možno nepřerušené poskytování Služeb v průběhu této změny.

  V případě nedostupnosti Služeb Vám poskytneme odškodnění ve formě poměrné slevyz Vašeho měsíčního poplatku (podrobnosti viz odst. 6.3.). Nejsme však povinni Vás jako uživatele ani jiné uživatele Služeb odškodnit za případné další škody vzniklé v důsledku přerušení Služeb nebo vadného poskytování Služeb.

  1. Seznam kanálů

  2. Odkdy poskytujeme Služby?

  3. Instalace parabolické antény a satelitního přijímače

  4. Užívání Služeb

  Služby můžete užívat Vy jako uživatel nebo osoby v prostorách uživatele. Jakékoliv jiné komerční nebo nekomerční užívání Služeb je možné pouze s naším předchozím souhlasem. Pokud tento zákaz porušíte, můžeme Vám naúčtovat smluvní pokutu za jeho porušení podle ceníku.

  Při užívání našich Služeb:

  a) nezasahujte do satelitního přijímače;

  b) užívejte Služby v souladu s jejich specifikací, Všeobecnými podmínkami, právními předpisy a pouze na adrese registrované u nás;

  c) neohrožujte bezpečnost Služeb, zejména je zakázánotzv. sdílení smart karty. Pokud tento zákaz porušíte, můžeme Vám naúčtovat smluvní pokutu za jeho porušení podle ceníku, a zároveň požadovat náhraduškody.

  Služby můžete využívatse zařízeními, kterájsou kompatibilní s našimi Službami – více informací naleznete na našich internetových stránkách.

  1. Kdo může užívat Služby?

  2. Jak můžete užívat Služby?

  5. Co dělat, když nastane závada ve Službách?

  6. Případy krádeže, požárů a povodní

  7. Pozastavení a omezení Služeb

  Na nezbytnou dobu Vám můžeme pozastavit nebo omezit poskytování našich Služeb z provozních nebo technických důvodů (např. technická údržba nebo podobné zásahy prováděné našimi partnery – satelitními poskytovateli), na základě rozhodnutí státního úřadu, v krizové situaci nebo za účelem jiného důležitého veřejného zájmu. Na našich internetových stránkách Vás budeme informovat o podstatných pozastaveních nebo omezeních Služeb, pokud možno předem.

  Pokud budete v prodlení s jakoukoliv platbou vůči nám, můžeme Vám poslat upomínku (a účtovat za ni poplatek podle ceníku). Pokud Vaše platba nebude stále uhrazena na náš účet po dodatečně poskytnuté přiměřené lhůtě, můžeme Vám omezit Služby na několik kanálů, ale budete povinni uhradit cenu za tento omezený přístup podle ceníku. Pokud bude tento stav trvat, můžeme Vám později Služby přerušit úplně a máme právo Smlouvu ukončit nebo od ní odstoupit (viz odst. 2.7.2.2.a)) a požádat Vás o úhradu příslušné smluvní pokuty (5.4.2.). Služby můžeme omezit nebo pozastavit také neprodleně v případě, že:

  a) budete v prodlení s platbou opakovaně, nebo

  b) neuhradíte platbu za kartu freeSAT.

  Alternativně k výše uvedenému postupu můžeme převést Služby, které Vám poskytujeme, na nižší balík Služeb a pozastavit Vaši žádost o navýšení na přiměřenou dobu. Pokud nedošlo k ukončení Vaší Smlouvy z důvodu pozdních plateb, Služby reaktivujeme po úspěšném provedení pozdních plateb, případně dalších poplatků splatných podle ceníku (např. poplatek za reaktivaci).

  Máte právo pozastavit Služby jednou za dvanáct měsíců na dobu maximálně tří měsíců. Pokud jste podali výpověď, nemáte nárok na pozastavení. Pokud požádáte o pozastavení běhemzávazku užívat Služby po dohodnutou dobu, závazek bude automaticky prodloužen o dobu pozastavení. Jsme oprávněni Vám účtovat poplatek za reaktivaci Služeb podle ceníku.

  Poskytování Služeb jsme rovněž oprávněni omezit nebo pozastavit, neprodleně a bez předchozího oznámení, pokud:

  a) máme rozumné podezření, že Vy nebo jiná osoba zneužíváte Služby, které jsou Vám poskytovány;

  b)ohrožujete bezpečnost Služeb (4.4.2.c)).

  1. Z obecných důvodů

  2. Z důvodu pozdních plateb

  3. Na Vaši žádost

  4. Z jiných důvodů z Vaší strany

  8. Změna pozice družice

  9. Odpovědnost za škody

 5. Jak uhradit, jak získat slevu a co se stane, pokud nezaplatíte?

  Cena za Služby Vám bude účtována ode dne aktivace (4.2.). Cena účtovaná za Služby je uvedena ve Smlouvě (ceníkunebo podmínkáchpříslušné kampaně).

  Naše standardní období účtování Služeb je měsíční, ale nabízíme rovněž půlroční a roční vyúčtování. Uzavřením Smlouvy souhlasíte s tím, že pokud jste si nezvolili vyúčtování v písemné formě, můžeme Vám je doručovat v elektronické podobě. Pokud chcete vyúčtování v tištěné podobě, zašleme Vám ho na Vaši žádost. Pokud to bude v našich technických možnostech, můžete si zvolit také informaci o datu splatnosti a části nesplacené pohledávky pouzeformou měsíční SMS. Pokud jste právnická osoba, která nám poskytla DIČ platné pro EU, budeme Vám vystavovat měsíční faktury. Další ustanovení těchto Všeobecných podmínek ohledně vyúčtování platí příslušně i pro Vás, např. nebudeme Vám znovu vystavovat předchozífaktury, pokud jste nás neinformovali o změnách identifikačních údajůsvé právnické osoby.

  Datum splatnosti ceny Služeb je uvedeno přímo na vyúčtování. Pokud neuvedeme jinak, vyúčtování musí být uhrazeno nejpozději do 15. dne v měsíci. Způsob platby je dohodnut ve Vaší Smlouvě. Platbu ve výši uvedené ve vyúčtování provádějte na náš bankovní účet uvedený v našem prohlášení. Je důležité, abyste při provádění platby na náš bankovní účet vždy uvedli správný variabilní symbol, který je rovněž uveden ve vyúčtování. Váš variabilní symbol je jedinečný identifikátor, který nám umožní rozeznat, že jste platbu provedli, a zajistí, abychom Vám neposílali zbytečné upomínky.

  Pokud nezaplatíte poplatky za Služby řádně nebo včas, pak se budeme řídit postupem pro pozastavení nebo omezení Služeb, popsaným v odstavci 4.7.2.

  Na Vaši žádost Vám poskytneme informace o provedených platbách a Vašem aktuálním zůstatku prostřednictvím našeho zákaznického centra, včetně automatického systému při volání do zákaznického centra, případně internetové stránky.

  Můžeme Vás rovněž požádat o úhradu zálohy na námi poskytnutý satelitní přijímač.Výše zálohy je uvedena v ceníku. Jsme oprávněni tuto zálohu započíst oproti platbám po splatnosti po ukončení Smlouvy, i když satelitní přijímač vrátíte. Na Vaši žádost Vás budeme informovat o zápočtu prostřednictvím zákaznického centraZůstatekzálohy po započtení, Vám vrátíme do 60 dní od ukončení Smlouvy nebo od vyrovnání všech povinností (včetně vrácení satelitního přijímače), podle toho, ke které z obou uvedených událostí dojde později.

  Uhrazené jednorázové platby Vám nevrátíme. Roční administrativní poplatek za freeSat kartuVám nevrátíme ani při dřívějším ukončení Smlouvy. Pokud přejdete z karty freeSAT na vyšší balík Služeb, připíšemeVám kreditza veškerá nevyužitá čtvrtletní období.

  1. Odkdy platíte a kolik?

  2. Kdy a jak Vám posíláme vyúčtování?

  3. Kdy a jak platíte?

  4. Sleva

  Můžeme Vám poskytnout slevy z ceníkových cen. Slevu lze poskytnout jako opakovanou slevu z ceny Služeb nebo jako jednorázovou slevu z aktivačního poplatku nebo jinou slevu, na které se dohodneme. Částka konkrétní slevy bude vypočtena jako rozdíl mezi cenou uvedenou v ceníku v době dohodnutí slevy a zlevněnou cenou. Někdy můžeme mít v nabídce možnost, že pokud se s námi dohodnete na odebírání určitého balíku se závazkem užívat Služby po dohodnutou dobu, zařídíme pro Vás slevu, kterou Vám poskytneinstalační firmaz ceny instalace.

  Můžeme se s Vámi dohodnout na poskytnutí slevy z běžné ceny výměnou za to, že přijmete závazek užívat Služby po dohodnutou dobus tím, že budeme mít právo Vám naúčtovat dohodnutou smluvní pokutu, pokud dobu závazkunedodržíte. Tyto podmínky můžeme potvrdit v podmínkách kampaně, ale i ústně po telefonu, např. v případě navýšení Služeb nebo obnovy závazku užívat Služby po dohodnutou dobu.

  Pokud jste způsobili porušení podmínek svéhozávazku užívat Služby po dohodnutou dobu(podmínek kampaně), např. pokud jste v této doběvypověděliSmlouvu,nebo jsme Smlouvu ukončili my (2.7.2.2.a) až e)), nebo pozastavili či omezili Služby nebo převedli Služby na úroveň nižšího balíku z důvodů uvedených v odstavcích 4.7.2. a 4.7.4., jsme oprávněni Vám naúčtovat smluvní pokutu ve výši, kterou jsme s Vámi již dříve dohodli. Pokud jsme pro Vás zařídili slevu poskytovanou instalační firmou(5.4.1.), můžeme Vám naúčtovat i tuto částku ve výši uvedené slevy.

  1. Výše slevy

  2. Podmínky slevy

  5. Pokud nezaplatíte za Služby

  6. Informace o platbě

  7. Záloha

  8. Charakter jednorázových plateb a ukončení Smlouvy

 6. Jakým způsobem můžete podat reklamaci a kdy a jak ji vyřešíme?

  1. Jak podat reklamaci?

  Reklamaci lze podat písemně, vyplněním webového formuláře na našich stránkách nebo telefonicky prostřednictvím našeho zákaznického centra. Reklamaci vyúčtování můžete podat do dvou měsíců od jeho doručení a reklamaci kvality Služby můžete podat bez zbytečného odkladu od zjištění problému se Službou, nejpozději do 2 měsíců od reklamované události.

  2. Nespokojenost s účtovanou cenou

  Pokud nesouhlasíte s výšíceny účtované za Služby, můžete podat reklamaci svého vyúčtování. Pokud podáte reklamaci svého vyúčtování včas, nemá odkladný účinek na datum splatnosti a je nutné, abyste účtovanou částku uhradili.

  3. Nespokojenost s poskytnutými Službami

  Pokud nesouhlasíte s kvalitou poskytovaných Služeb, můžete podat reklamaci. Neodpovídáme však za příležitostné ztráty Služeb nebo několika kanálů ve Službě způsobených počasím, např. v přenosu nebo ve Vaší oblasti příjmu signálu, proto Vás za tyto výpadky nebudeme moci odškodnit. Na druhé straně, v případě naprosté nedostupnosti našich Služeb z důvodů, za které neseme odpovědnost (např. vadný satelitní přijímač), po dobu delší než pět pracovních dní od Vašeho nahlášení nás můžete požádat o slevu ve výši poměrné částky ze svého aktuálního měsíčního poplatku za každý den prodlení nad pět pracovních dní. Také upozorňujeme, že neneseme odpovědnost za instalaci, s jakýmikoliv výpadky nebo problémy souvisejícími s instalací (např. vadná parabolická anténa) se musíte obrátit na instalační firmu, kteráu Vásinstalaci prováděla.

  4. Jak a dokdy zpracujeme Vaši reklamaci?

  Pokusíme se vyříditVaši reklamaci co nejdříve, nejpozději do 30 dní od okamžiku, kdy jste nám ji doručili. Pokud zjistíme, že je Vaše reklamace ohledně vyúčtování oprávněná, případný přeplatek za Služby zohledníme. Pokud zjistíme, že je Vaše reklamace ohledně kvality Služeb oprávněná, poskytneme Vám slevu z ceny Služeb. Upozorňujeme, že v době, kdy provádíme příslušnou úpravu, vyúčtování již může být zpracováno, proto se může stát, že se úpravy projeví až v následujících vyúčtováních. Pokud nesouhlasíte s tím, jak byla Vaše reklamace vyřízena, můžete kontaktovat Evropské spotřebitelské centrum při České obchodní inspekci (Štěpánská 15; 120 00 Praha 2; Česká republika; nebo taky na: www.evropskyspotrebitel.cz).

 7. Jak Vám můžeme poskytnout satelitní přijímač a kdy ho vracíte?

  1. Co je satelitní přijímač?

  Satelitní přijímač (set-top box a příslušenství jako kabely a dálkové ovládání, případně včetně připojené smart karty nebo smart karta samotná) je zařízení, které Vám umožní užívat Vaše Služby. V závislosti na typu satelitního přijímače Vám jej buď pronajmeme, nebo zdarma vypůjčíme. Můžete použít i vlastní set-top box, ale doporučujeme Vám zkontrolovat si na našich internetových stránkách jeho kompatibilitu s našimi smart kartami, přičemž prosím vezměte na vědomí, že neodpovídáme za možnou nefunkčnost kombinace Vašeho set-top boxu s naší smart kartou.Smart kartu musíme vždy poskytnout my. Pokud tyto Všeobecné podmínky odkazují na termín „satelitní přijímač“, znamená to vždy odkaz na zařízení, které jsme Vám poskytli my, není to odkaz na Váš vlastní set-top box nebo jiné zařízení. Satelitní přijímače jsou vlastnictvím naší sesterskéspolečnosti a jejich vlastnictví nepřechází na Vás ani na nás.

  2. Pronájem satelitního přijímače

  Při některých modelech satelitních přijímačů Vámmůžeme účtovat pravidelný měsíční poplatek za pronájem ve výši stanovené ceníkem. Účtování a platba poplatků za pronájem satelitního přijímače probíhá stejným způsobem jako účtování za Služby.

  3. Výpůjčkasatelitního přijímače

  Pokud není v ceníku za satelitní přijímač, který Vám byl poskytnut, uveden žádný poplatek, je Vám vypůjčen zdarma.

  4. Vrácení satelitního přijímače

  Pokud jsme se dříve nedohodli jinak, jste povinni kontaktovat naše zákaznické centrum do sedmi dní od ukončení Smlouvy ohledně vrácení satelitního přijímače. Naše zákaznickécentrum s Vámi domluví datum a místo jeho vyzvednutípřepravníspolečností, avšak vezměte prosím na vědomí, že satelitní přijímač musíte v každém případě vrátit do 30 dnů od ukončeni Vaší Smlouvy. Za vyzvednutí a dopravu Vám naúčtujeme cenu podle ceníku. Pokud satelitní přijímač (včetně smart karty) nevrátíte nebo jej vrátíte poškozený či nekompletní (chybějící kabely, dálkové ovládání), můžeme Vám naúčtovat smluvní pokutu podle ceníku. Pokud nám omylem vrátíte vlastní zařízení (např. váš set-top box), můžete nás požádat o jeho vrácení na Vaše náklady ve lhůtě 60 dnů, poté můžeme toto zařízení zlikvidovat.

  5. Ochrana satelitního přijímače

  Očekává se, že budete satelitní přijímač chránit před poškozením, ztrátou a krádeží. Přijímač nám musíte vrátit nejen včas (7.4.), ale i v dobrém stavu. Postup v případě krádeže, poškození ohněm nebo povodní je uveden také v odst. 4.6.

  6. Co se stane, pokudvrátíte satelitní přijímač před ukončením Smlouvy?

  Pokud vrátíte satelitní přijímač bez ukončení Smlouvy s námi, nemá to vliv na trvání Smlouvy a neneseme zodpovědnost za nedostupnost Služeb. Upozorňujeme, že v těchto případech Smlouva trvá a Vy máte povinnost stále hradit poplatky za Služby.

 8. Co bychom Vám ještě chtěli sdělit?

  1. Tato Smlouva se řídí českým právem, zejména Občanským zákoníkem. Pokud bude shledána některá část Smlouvy neplatnou, platnost zbývajících ustanovení tím nebude dotčena.

  2. Podpisem Smlouvy souhlasíte se zněním všech jejích součástí.

  3. Tyto Všeobecné podmínky byly zveřejněny dne 21. září 2012 a nabývajíúčinnosti dne 22. října 2012. Aktuální znění Všeobecných podmínek naleznete na našich internetových stránkách.

^M